Fóbia nie je obyčajný strach – dá sa jej zbaviť?

FÓBIA NIE JE OBYČAJNÝ STRACH – DÁ SA JEJ ZBAVIŤ?

Prichádza vždy pripravený upozorniť nás na hroziace nebezpečenstvo. Aj týmito slovami by sa dal popísať strach. Skúsenosti, ktoré od detstva zbierame, vďaka nemu hrajú v náš prospech. Strach nám totiž nedovolí vydať sa napospas bezprostrednému nebezpečenstvu. Čo ak ale strach prichádza v nevhodnom čase alebo v nevhodnej miere? Potom sa môže prejaviť ako patologický strach – fóbia. Prečo fóbie vznikajú a dajú sa nejako riešiť?

 • Choroby

7 minút čítaniaStrachy, úzkosti a fóbie Strachy, úzkosti a fóbie

Fóbia nie je to rovnaké ako úzkosť alebo strach. Už pôvod slova fóbie z gréckeho phobos znamená hrôzu alebo des. Aj keď definícia fóbie vznikla až niekedy v 19. storočí, opisy stavov hrôzy je možné stopovať až do starých antických textov. Predstavme si ale, ako rozdiely medzi strachom, úzkosťou a fóbiou vnímame dnes.

 • strach – prirodzená emócia vyvolaná vnímaním konkrétnej hrozby alebo nebezpečenstva
 • úzkost – nekľud a napätie vyvolavané nekonkrétnym podnetom
 • fóbia – neprimeraný strach vyvolávaný konkrétnym objektom alebo situáciou

Znaky fóbie

Fóbia je ochorenie, ktoré sa radí medzi úzkostné poruchy (neurózy). Predstavuje veľký a náhle vzniknutý strach z určitého objektu alebo situácie. Osoba postihnutá fóbiou dobre vie, že taký strach je nezmyselný alebo minimálne veľmi neprimeraný, avšak nedokáže ho vôľou ovládnuť. Fóbie preto dokážu ovplyvňovať život a rozhodovanie človeka, ktorý niekedy aj veľmi kreatívne robí všetko preto, aby sa so spúšťačom fóbie nestretne. To ale v prípade niektorých fóbií môže značne obmedzovať jeho život.

Ako sa prejavuje fóbia

Stretnutie so spúšťačom fóbie vyvolá veľmi silnú stresovú reakciu. Do krvi sa vyplavia stresové hormóny na čele s adrenalínom, ktoré majú jediný cieľ – pripraviť na boj alebo na útek. Prejavy panickej reakcie typicky zahŕňajú:

 • búšenie srdca,
 • zvýšenie krvného tlaku,
 • pocit ťažoby alebo bolesti na hrudi,
 • problémy s dýchaním, zrýchlený ale plytký dych,
 • tras, zvýšenie svalového napätia,
 • potenie,
 • pocit tepla alebo naopak chladu,
 • nervozita,
 • tunelové videnie,
 • nevoľnosť – typicky pocit na zvracanie, kŕče v bruchu,
 • sčervenanie tváre,
 • omdletie (synkopa).
Separačná úzkosť

Vnímanie strachu a ohrozenia sa od detstva vyvíja. Jeden zo zásadných predelov v tomto vývoji nastáva okolo 8 mesiaca veku dieťaťa. Batoľa v tomto období začína lepšie chápať svoju individualitu v kontraste s okolím. V tomto období sa preto objavuje aj špecifická forma detského strachu tzv. separačná úzkosť. Dieťa si už dokáže uvedomiť, že sa jeho matka vzdialila a chápe to ako potenciálne ohrozenie. Na odlúčenie od mamičky preto reaguje usedavým plačom a často ju nepustí ani do sprchy alebo na toaletu.

Príčiny vzniku fóbií Príčiny vzniku fóbií

 • Psychologické faktory – napríklad predchádzajúca zlá skúsenosť, ktorú si dotyčný pamätá, alebo zostáva v jeho podvedomí. Môže ísť o najrôznejšie traumy z detstva (napríklad rizikovým faktorom vzniku sociálnej fóbie je šikanovanie v detstve). Úlohu môže ale hrať aj vysoká úroveň stresu alebo potlačovanie pocitov.
 • Dedičné vplyvy – fóbie majú často rodinný výskyt, podieľajú sa na tom pravdepodobne gény. Fóbiami môžu tiež častejšie trpieť ľudia so sklonom k ​​ďalším úzkostným diagnózam..
 • Behaviorálne faktory – naučené správanie, typické vzorce správania prevzaté od rodičov, majú na vznik fóbií pravdepodobne významný vplyv.

Pravdou je, že u väčšiny fóbií pacient vôbec nedokáže pomenovať vyvolávajúcu príčinu. Fóbie vznikajú asi 2x častejšie u žien ako u mužov. Špecifické izolované fóbie sa môžu rozvinúť už od 4 rokov veku. U niektorých bežných fóbií ako sú panický strach z hadov alebo z pohľadu na krv sa predpokladá, že môžu mať súvislosť s obrannými reakciami tela. Hady napríklad pre ľudský druh znamenajú nebezpečenstvo uštipnutia. Krv je zase alarmujúcim znakom zranenia. Spoločenské fóbie potom vznikajú častejšie až v dospievaní.

Delenie fóbií Delenie fóbií

Na fóbie je možné nazerať z rôznych hľadísk. Najjednoduchšie je možné fóbie deliť na špecifické a zložité.

Špecifické fóbie

Špecifické alebo tiež jednoduché fóbie sú neprimerané iracionálne strachy z konkrétnej veci, činnosti alebo situácie. Objektom vyvolávajúcim fóbiou môže byť takmer čokoľvek. Niektoré spúšťače sa ale u mnohých ľudí opakujú. Obvyklé sú fóbie zo zvierat alebo hmyzu, fóbie zo zranenia alebo krvi alebo fóbie v nadväznosti na okolité prostredie (výšky, uzavreté priestory, blesky). Môžete sa sami skúsiť zamyslieť, či máte vo svojom okolí niekoho, kto trpí niektorou z týchto častých fóbií:

 • Akrofóbia – strach z výšok
 • Arachnofóbia – strach z pavúkov
 • Batofóbia – strach z hlbokej vody, strach z hĺbky
 • strach z krvi
 • Klaustrofóbia – strach z malých uzavretých priestorov
 • Mysofobia - strach zo špiny alebo baktérií
 • Nyktofóbia – strach z tmy
 • Ofidiofóbia – strach z hadov
 • Ornitofóbia – strach z vtákov

Fóbie sú v populácii veľmi bežné. Podľa rôznych odhadov príznaky fóbie na vlastnej koži pozná 10–20 % ľudí.

Zajakavosť a sociálna fóbia

Bolo prvé vajcia alebo sliepka? Rovnako zákernú otázku môže vyvolávať vzťah medzi zajakavosťou a sociálnou fóbiou. Koktanie u ľudí totiž spúšťa prítomnosť ďalších osôb. Koktajúci človek sa nezakoktá, ak si bude hovoriť niečo sám pre seba. Vzťah medzi zajakavosťou u dospelých či zajakavosťou u detí a sociálnou fóbiou je ale nejasný. Koktajúci človek sa zažíva v spoločnosti  častejšie nekomfortné situácie. Niet teda divu, že sklon k sociálnej úzkosti je u týchto osôb vyšší. Aktívny prístup k tomu, ako sa zbaviť koktania, preto samozrejme môže prispieť aj k väčšej pohode v sociálnych interakciách.

Zložité fóbie

Zložité alebo tiež spoločenské fóbie sú o niečo menej časté ako fóbie špecifické. Na druhej strane tieto komplexné fóbie dokážu významne ovplyvniť život postihnutého:

 • Sociálna fóbia
 • Agorafóbia

Sociálna fóbia Sociálna fóbia

Sociálnu fóbiu nejde jednoducho popísať ako fóbiu z ľudí alebo strach zo spoločnosti. Človek trpiaci sociálnou fóbiou sa neprimerane obáva rôznych situácií, v ktorých by sa mohol stať stredobodom pozornosti ľudí alebo cieľom ich pohľadov. Bežný je strach, že sa človek strápni, bude od ostatných negatívne posudzovaný alebo na ňom strach bude viditeľný.

 

Sociálna fóbia patrí medzi spoločenské fóbie. Zahŕňa mnoho faktorov a môže sa silne premietať do života postihnutého človeka. Vedie k vyhýbaniu sa spoločnosti, neschopnosti prehovoriť na verejnosti alebo s nadriadeným, strachu z telefonovania alebo napríklad problémom s bežnými činnosťami ako nakupovanie a samozrejme nadväzovaním vzťahov. U ľudí so sociálnou fóbiou častejšie dochádza k rozvoju závislosti na alkohole alebo návykových látkach či poruchám príjmu potravy, hlavne pokiaľ fóbia nie je podchytená a adekvátne riešená.

Agorafóbia Agorafóbia

Agorafóbia čiže strach z otvorených priestranstiev alebo aj z verejných priestorov je ďalšou zložitou fóbiou, ktorý môže významne obmedziť život postihnutej osoby. Má mnoho rôznych prejavov, ktoré z nej robia jednu z najviac paralyzujúcich fóbií. Pri agorafobii má pacient panickú hrôzu napríklad z neznámych miest alebo situácií, z ktorých nedokáže utiecť v prípade záchvatu paniky. Agorafóbia môže zneschopniť človeka cestovať, nakupovať aj vôbec opustiť domov.

Prečo sa ľudia radi boja?

Určite by nebolo také obľúbené sledovanie hororov alebo oslavovanie stále populárnejšieho pôvodne keltského sviatku Halloween, keby sa ľudia nebáli radi. Teda aspoň za určitých okolností. Aj vystavenie čisto potenciálnemu strachu dokáže veľmi dobre vyplaviť do krvi vlnu adrenalínu. Napätie preto dokáže byť veľmi vzrušujúce a vyvolávať silné emócie. Príliv silných emócií potom určití jedinci využívajú na rozptýlenie a odpútanie sa od každodenného stresu.

Liečba fóbií Liečba fóbií

Máte fóbiu? Potom je dôležité si zodpovedať otázku, či vás fóbia vo vašom živote nejako limituje alebo nie. Fóbie sú predsa len veľmi bežné. Napríklad taká veľmi častá fóbia z hadov spravidla v bežnom živote nikoho neobmedzuje a nie je nutné ju riešiť. Naproti tomu spoločenské fóbie dokážu človeku pekne komplikovať život a ich liečba je úplne na mieste. Aké existujú metódy liečby fóbií?

 • Psychoterapia – fóbie sú liečené najčastejšie s využitím kognitívno-behaviorálnej terapie pod vedením skúseného psychoterapeuta.
 • Expozičná terapia – ide o metódu, kedy je pacient dobrovoľne vystavovaný podnetom vyvolávajúcim fóbiu. Terapia môže začínať pod vedením odborníka a viesť pacienta k postupnému osvojeniu metód pre zvládanie záťažových situácií.
 • Farmakoterapia – liečba pomocou liekov zahŕňa podanie liekov proti úzkosti, ale predovšetkým podávanie antidepresív, ktoré prejavy fóbií pomáhajú zvládnuť.

Jednotlivé postupy na riešenie fóbií sa často používajú súčasne. Napríklad podávanie liekov môže podporiť priebeh psychoterapie.

Podivné a najpodivnejšie fóbie Podivné a najpodivnejšie fóbie

Už bolo vyššie popísané a určite vás neprekvapí, že spúšťači fóbií môžu byť aj úplne bežné alebo neočakávané veci. Pozrime sa preto na záver na niektoré druhy fóbií, ktoré sú prinajmenšom podivné

 • Anatidaefóbia – strach z kačíc. Už vám niekto tvrdil, že týmto zvláštnym strachom trpí? Strach z toho, že človeka sleduje divoká kačica, nie je v skutočnosti žiadnou diagnózou. Pravdepodobne sa vás teda niekto snažil ťahať za nos.
 • Cenosillicafóbia – strach z prázdnych pivných pohárov v krajinách s bohatou historickou tradíciou varenia piva je pomerne častý. Aj v tomto prípade sa však (k úľave všetkých zamestnancov centier na liečbu závislostí) jedná len o humorný termín.
 • Dysmorfofóbia – pri ďalšom príklade fóbie ide všetka sranda stranou. Dysmorfóbia alebo tiež zrkadlová porucha nie je fóbiou v pravom slova zmysle. Avšak ide o diagnózu z balíčka obsedantne kompulzívnych porúch, keď chorý trpí úzkosťami z vlastného vzhľadu, ktoré môžu viesť až k sociálnej izolácii a depresii.
 • Ereutofóbia – strach z červenania. Áno, ak sa cítime trápne alebo nekomfortne, nie je rumenec v tvárach práve príjemný. Aj táto obava z červenania môže byť u niektorých ľudí vystupňovaná až do chorobného strachu – fóbie.
 • Ergofóbia – strach z práce alebo aj všeobecne strach z jednania. Fóbia z práce je kontroverzný koncept hlavne z hľadiska „morbidizácie“ lenivosti. Aj v tomto prípade diagnóza ako ergofóbia neexistuje. Nepopierateľné ale je, že prejavy strachu zo zamestnania, pocitu preťaženia a emočného vyčerpania z práce sa môžu objaviť ako známky syndrómu vyhorenia.
 • Hipopotomonstroseskvipedaliofóbia – strach z dlhých slov. Je iróniou osudu, že chorobný strach z dlhých slov je súčasne aj fóbia s najdlhším názvom. Aj v tomto prípade ide ale iba o vymyslený termín. Fóbiu z dlhých slov v zoznamoch psychiatrických diagnóz nenájdete.
 • Chromofóbia – strach z farieb alebo z určitej konkrétnej farby. Je všeobecne známe, že rôzne farby dokážu vyvolať rôzne emócie. Fóbia z farieb ako diagnóza ale opäť neexistuje. Avšak sa s pojmom chromofóbia sa môžete stretnúť ako s umeleckým termínom..
 • Koumpunofóbia – strach z gombíkov. Máte strach, že sa vám odtrhne gombík alebo bytostne neznášate ich zdĺhavé zapínanie? Možno niekto, kto je s vami na rovnakej vlne, vymyslel pojem koumpunofóbia. Ako už iste tušíte, v tomto prípade nejde o skutočnú fobickú poruchu.
 • Pagofóbia – strach zo snehu a mrazu. Tiež sa nazýva fóbia z ľadu. V tomto prípade ide o špecifickú fóbiu, ktorá môže postihnutého významne obmedzovať vo vonkajších aktivitách v zimných mesiacoch. Dokonca niekedy vedie až k odporu ku chladeným jedlám či nápojom s ľadom.
 • Trypofóbia – strach z dier či odpor k malým otvorom. Ani v tomto prípade nejde o uznanú diagnózu fóbie. Pravdou ale je, že dierované alebo vzorované povrchy pôsobia vizuálne neobvykle a pomerne často vyvolávajú pocit odporu. Aj vďaka tomu sa pojem trypofóbia veľmi rozšíril na internete a stále je predmetom vedeckého skúmania.

Autor : Petra Večerová

Nervy a stres Spánok


ZDROJE

 • Strach, úzkost nebo fobie. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [online]. [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://www.cpzp.cz/clanek/1408-0-strach-uzkost-nebo-fobie.html
 • Phobias. Cleveland Clinic [online]. 2023-2-22 [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24757-phobias
 • Fobie. ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://www.stefajir.cz/fobie
Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

GS Anxiolan 30 tabliet

Skladom v e‑shope

7,19 €

STADLER FORM Fragrance relax esenciálny olej 10 ml

 • Zľava 20 %

Skladom v e‑shope

13,90 € 11,09 €

SÉDATIF PC 90 tabliet

Skladom v e‑shope

9,79 €

PURESSENTIEL Relaxačný sprej aromaterapeutický do priestoru 12 essenciálnych olejov 75 ml

Skladom v e‑shope

20,79 €

ALLNATURE Epsomská soľ levanduľa 1000 g

Nedostupné

6,79 €

LAVEKAN 80 mg 28 kapsúl

Skladom v e‑shope

12,09 €


Súvisiace otázky z poradne

Súvisiace otázky z poradne

  • Otázka pre lekárnika
  • Stres a spánok
  • Tehotenstvo a dojčenie
  28. 12. 2020

  Ktoré homeopatikum je vhodné pri stavoch úzkosti v tehotenstve?

  Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť ohľadne homeopatík. Som tehotná a posledný týždeň mám ako keby pocity úzkosti, plačlivosť, nemôžem v noci spávať, všetko ma hneď rozhnevá a potom neviem prestať plakať. Viete mi poradiť niečo z homeopatík na tento môj stav v tehotenstve?

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

  Odporúčam Vám užívať homeopatický liek SÉDATIF PC tbl 60.  Používa sa pri úzkostných stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Môže bez problémov užívať aj počas tehotenstva a dojčenia, na liek nevzniká závislosť.  Dávkovanie je individuálne. Obvykle sa  užíva v dávke 2 tablety 3x denne. Pri poruchách spánku je potrebné užiť tablety už počas dňa a večer pred spaním. Ak sa  do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára. Vhodnou voľbou v prípede potreby  by bola psychoterapia, môžete vyskúšať terapiu Cesta. Počas dňa môžete priestor difuzovať kvalitným pomarančovým olejom, kt. je vhodný inhalovať aj počas tehotenstva. Na psychiku pôsobí pozitívne, je vhodný pri depresii, strese, nespavosti, dodáva energiu a vitalitu. Je vhodný aj pri rannej nevoĺnosti pre tehotné.  

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Covid
  18. 02. 2022

  Je vhodný liek Lavekan na stavy úzkosti? Môže ísť o príznak Covidu?

  Zdravim, je pripravok lavekan vhodny, ak mam stavy uzkosti. Nervozita, chvenie, brnenie, strach. Moze to byt ako priznak covidu?

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Lavekan je liek , kt. sa používa na a liečbu dočasných úzkostných stavov u dospelých. Užíva sa 1 mäkká kapsula 1x denne približne v rovnakom čase. Dĺžka liečby nemá presiahnuť 3 mesiace. Ak príznaky pretrvávajú nezmenené po 1 mesiaci liečby alebo sa zhoršujú, je potrebné vyhľadať lekára.

   

  Nepredopkladám, že je ide o príznak Covidu ( tieto stavy, kt. popisujete nie sú príznakmi Covidu). Medzi klinické príznaky COVID-19 po novom zaraďujeme:  zvýšená telesná teplota nad 37°C,  kašeľ,  nočné potenie,  únava,  bolesti hrdla, bolesti hlavy,  dýchavičnosť,  strata chuti alebo strata čuchu,  črevné a zažívacie  problémy,  pocit upchatého nosa ( zdroj:Úrad verejného zdravotníctva) .

  Skôr si myslím, že informácia o tom, že ste možno pozitívna mala takýto nežiadúci vplyv na vašu psychiku, kt. bola dlho negatívne masírovaná a zastaršovaná médiami. Aj keď Ste pozitívna, ešte to nič neznamená ( môže byť falošne pozitívny test) , nemusíte mať žiadne príznaky a tých pár dní v izolácii strávite úplne v pohode s dobrou knihou v ruke alebo pri sledovaní olympiády. Aj keď príznaky máte, neznamená, že pôjdete do nemocnice, z ktorej sa nevrátite.  Ide o bežné vírusové prechladnutie, kt. zvládnete správnou samoliečbou doma. Zvýšte prísun vitamínu D (2000-4000IU denne), vitamínu C, selénu, zinku. Viac o Covide sa dočítate v článku: KORONAVÍRUS - COVID-19: PRÍZNAKY, LIEČBA

  Dobrou prevenciou v tomto období je užívanie prípravku ONEPHARMA Covirin 90 kapsúl - v dennej dábvke 2ksp. máte všetky potrebné vitamíny a minerály na zvládnutie choroby vo vysokých dávkach. V prípade prepuknutia choroby môžete zvvýšiť dávku na 2cps. 2x denne. Pri bolesti hrdla použite SEPTOLETE Extra 16 tvrdých pastiliek, v prípade kašľa lieky proti kašľu alebo na vykašliavanie

  Skúste si same sebe položiť otázku, čo alebo kto spôsobuje tieto stavy.  Buďte všímavá k sebe, zistite, na základe akého podnetu tieto stavy nastávajú, čo je ich spúšťačom. Môže to byť strach z Covidu, strach z vojny.  Ak je to TV, tak jednuducho nepozerajte televíziu. Verte, že sa Vám úľaví. Nie všetko čo televízia vysiela je pravda. Uprednostnite prechádzky ale venujte čas sebe, doprajte si kúpeľ, meditáciu. 

  Držím Vám palce, verím že to zvládnete. 

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Homeopatia
  22. 02. 2022

  Ktoré homeopatiká sú vhodné pri fóbii pred zákrokom u zubára?

  Dobrý večer. Chcem sa spýtať koľko granúl sa má brať keď sa moja dcéra 15 ročná bojí zubára? Má dentofóbiu. Ďakujem za odpoveď.

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  V prípade veľkého strachu až fóbie pred návštevou zubára môžete podať dcére GELSEMIUM SEMPERVIRENS 15CH granule 4 g - užíva sa  5 granúl večer pred  obávanou záťažou a 5 granúl hodinu pred zákrokom. Ak je panika spojená aj s búšením srdca, rýchlym pulzom a vysokým tlakom, vhodnejší je  homeopatický liek  ACONITUM NAPELLUS 15CH granule 4 g -   5 granúl večer pred  obávanou záťažou a 5 granúl hodinu pred zákrokom. Ak je strach doprevádzaný  bolesťou brucha a hnačkmi, použite ARGENTUM NITRICUM 15CH granule 4 g v rovnakom dávkovaní. Homeopatiká sa užívajú aspoň 15 minút pred jedlom. Verím, že návštevu zubára dcéra zvládne. 

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Stres a spánok
  12. 07. 2023

  dlhodobý stres a úzkosť

  Dobry den uzivam prasky na vysoky tlak mam dlouhodoby stress a uzkost chtela bych zkusit neco prirodniho muzete mi poradit dekuji

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Vzhľadom na obsiahnutý ľubovník bodkovaný, kt. môže spôsobovať liekové interakcie, potrebujem od vás presné názvy liekov na tlak, aby som vám overila možné interakcie. Vhodnou alternatívou pre Vás je užívanie MAGNE B6 Control stress 30 tabliet alebo GENERICA Magnesium stress comfort 60 tabliet. Ak ste otvorená homeopaii, môžete vyskúšať SÉDATIF PC 90 tabliet, homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Homeopatikum sa obvykle užíva v dávke 2 tablety 3x denne. Ak je to potrebné, dávky sa môžu opakovat' častejšie. Pri poruchách spánku je potrebné užiť tablety už počas dňa a večer pred spaním.

   

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

  • Otázka pre lekárnika
  • Stres a spánok
  11. 09. 2023

  Úzkosť,strach, vnútorné napätie

  Trpím silnou zaludocnou neurozou a často sa u mňa vyskytuje aj vnútorný nepokoj spojený s úzkosťou.
  Neuroza možno psychosomaticka spojená najmä ak ráno musím ísť do práce . Vstávam 4.40 a šoférujem 60 km do práce. Čo by ste mi odporučili Lavekan alebo Persen.
  Ďakujem.

  Dobrý deň,

   

  ďakujem za otázku.

   

  Odporúčam Vám na liečbu úzkosti LAVEKAN 80 mg 28 kapsúl. Dospelí užívajú 1 mäkkú kapsulu 1x denne približne v rovnakom čase. Dĺžka liečby nemá presiahnuť 3 mesiace. Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti ovplyvnení únavou by však nemali viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

   

  V prípade, že ste otvorený homeopatii, odporúčam ako podporný liek SÉDATIF PC 90 tabliet. Homeopatikum sa obvykle užíva v dávke 2 tablety 3x denne. Ak je to potrebné, dávky sa môžu opakovat' častejšie.

   

  S pozdravom  a želaním krásneho dňa

  PharmDr. Lenka Balážová

  odborný zástupca BENU SK 77

   

   

  šipka PharmDr. Lenka Balážová

  Na otázku odpovedala PharmDr. Lenka Balážová , Bratislava, Pribylinská zobraziť odpoveď skryť odpoveď

Všetky otázky


Súvisiace články

Súvisiace články

Všetky články


Hodnotenie

Hodnotenie

Buďte prvý, kto pridá hodnotenie k tomuto článku.