Akcia 2+1 ZADARMO na LA ROCHE-POSAY, VICHY a CERAVE TU.

PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH úDAJOV V INTERNETOVEJ LEKáRNI BENU

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

I. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom internetovej lekárne Benu a osobou zodpovednou za spracúvanie Vašich osobných údajov je spoločnosť:

BENU SK 77, s.r.o.

Sídlo: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 268, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 117614/B., (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese: dpo@phoenix.sk.

II. Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

Bežné osobné údaje vás ako kupujúceho, predovšetkým vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefonický a emailový kontakt, bankové spojenie, hodnotu objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare spracúvame pre účely vybavenia vašej objednávky, prijatia platby, doručenia vášho zakúpeného tovaru, vybavenie prípadnej reklamácie, poskytnutia vybraných zliav pri nákupnom procese, a pod.

V rámci našej internetovej lekárne www.benulekaren.sk máte možnosť vytvorenia svojho vlastného účtu, v ktorom máte k dispozícii prehľad vašich nákupov a aj vaše osobné údaje, ku ktorým máte po prihlásení sa do vášho účtu prístup a môžete si ich aktualizovať. V zákazníckom účte sú spracovávané najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, heslo, číslo vernostnej karty BENU (ak ho kupujúci zadal ako nepovinný údaj), údaje o realizovaných nákupoch (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia, hodnota nákupu, uplatnenie zliav, vernostnej karty).

Taktiež vaše osobné údaje potrebujeme na komunikáciu s vami počas nákupného procesu (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, prevzatie/neprevzatie/vrátenie tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod), ako aj na archiváciu okrem zákonných dôvodov aj pre účely preukázania splnenia našich povinností a obrany našich práv, uplatňovania našich nárokov. Ako nášmu zákazníkovi vám tiež môžeme prostredníctvom elektronickej komunikácie (najmä e-mailom alebo cez sms) zasielať rôzne atraktívne zľavy a ponuky produktov, ktoré by vás mohli zaujímať, a ktoré by ste inak nezískali.

III. Na ako právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje a ako dlho?

a) nákup tovaru v internetovej lekárni Benu

Spracúvanie osobných údajov našich zákazníkov je potrebné v rámci nákupného procesu v našej internetovej lekárni pre účely plnenia kúpnej zmluvy uzavretej s vami ako zákazníkom, ako aj pre plnenie povinností súvisiacich so zmluvou, najmä vybavenie reklamácií, ak si uplatníte svoje právo na reklamáciu tovaru, a vybavenia sťažností a žiadostí o nápravu.

Právny základ: predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy

Doba spracúvania: počas trvania zmluvného vzťahu a práv a povinností z neho vyplývajúcich, teda po dobu potrebnú na riadne vybavenie vašej objednávky, dodanie tovaru a splnenie ďalších práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich nám zo zmluvy, vrátane záručnej doby. Pokiaľ sa nákupy uskutočňujú v rámci online zákazníckeho účtu, sú informácie o realizovaných nákupcoch spracúvané v online zákazníckom účte počas trvania registrácie zákazníka v našej internetovej lekárni.

Bez poskytnutia vašich osobných údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu uzavrieť ani realizovať.

b) správa online zákazníckeho účtu

Ako náš zákazník si môžete u nás dobrovoľne vytvoriť zákaznícke konto, ktoré vám slúži pre uľahčenie vášho nákupu a budúcich nákupov v našej internetovej lekárni (ďalej len „registrácia“), prostredníctvom ktorého vykonávate svoje nákupy a získavate extra benefity. Poskytnutie vašich osobných údajov pre účely registrácie je dobrovoľné. Bez spracúvania osobných údajov potrebných na registráciu a vedenie zákazníckeho účtu vám však váš účet nie je možné zriadiť.

Právny základ: váš dobrovoľne udelený súhlas. Súhlas vyjadríte odoslaním vyplneného registračného formulára. Svoje zákaznícke konto môžete kedykoľvek zrušiť, alebo zaslať odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov e-mailom na: dpo@phoenix.sk alebo poštou na BENU 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava.

Doba spracúvania: Pre účely správy vašej registrácie v našom systéme spracúvame vaše osobné údaje po dobu, pokým váš účet v našom systéme benulekaren.sk nebude zrušený alebo pokiaľ neodvoláte váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov pre účely správy vášho zákazníckeho konta.

c) plnenie právnych povinností

Vaše osobné údaje spracúvame alebo archivujeme pre účely plnenia našich zákonných povinností, vyplývajúcich nám z rôznych právnych predpisov, vrátane predpisov ohľadom vedenia účtovníctva, daňových predpisov, ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, o archívnictve a registratúre, § 4 ods. 2 písm. b) a nasl. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, definujúci osobné údaje, ktoré je objednávateľ (teda kupujúci) povinný v prípade internetovej objednávky uviesť, a pod.

Poskytnutie vašich osobných údajov pre tento účely je požiadavkou vyplývajúcou z právnych predpisov a bez ich poskytnutia nevieme splniť naše zákonné povinnosti.

Právny základ: plnenie našich právnych povinností

Doba spracúvania: po dobu vyžadovanú zákonom alebo stanovenú v zmysle zákona. Napríklad, právne predpisy nám prikazujú uchovávať určité účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

  d) zasielanie akciových ponúk a noviniek zákazníkom

Na váš e-mail alebo telefónne číslo vám ako nášmu zákazníkovi môžeme zasielať newsletter, v ktorom sa dozviete rôzny novinky o našom tovare, aktuálnych akciách, súťažiach, zľavách a výhodných ponukách, a ktorý môžeme využiť aj na zisťovanie vášho názoru za účelom zlepšovania našej ponuky tovaru a služieb pre vás. Newsletter vám bude zasielaný e-mailom, ak ste už u nás nakúpili alebo ste sa registrovali do našej internetovej lekárne vytvorením vlastného registrovaného účtu. Zasielaniu konkrétnej ponuky tovaru, akcií, zliav, a podobne, môže predchádzať jednoduché profilovanie na základe predošlého nákupného správania zákazníka, ktoré nám umožní poskytnúť našim zákazníkom personalizovanú ponuku, ktorá bude pre nich relevantná na základe toho, o čo by mohol mať zákazník najväčší záujem. Profilovanie sa vykonáva len s použitím bežných informácií o nákupe zákazníka.

Pri (i) každom nákupe alebo (ii) zriadení online zákazníckeho účtu alebo (iii) kliknutím na odkaz v každom e-maili máte možnosť odmietnuť zasielanie nášho newsletteru. Vaša e-mailová adresa, prípadne aj telefónne číslo, bude v takom prípade okamžite vymazané z databázy na zasielanie newslettera.

Uvedením e-mailovej adresy pri nákupe alebo v registračnom formulári potvrdzujete, že sa jedná o vašu e-mailovú adresu, ktorú používate a ku ktorej máte výlučný prístup.

Právny základ: oprávnený záujem na udržiavaní a rozvíjaní vzťahu s našimi zákazníkmi ponúkaním nášho tovaru a služieb, o ktorý by mohli mať záujem, a tým rozvíjaní našej obchodnej činnosti.

V prípade, ak nie ste zákazníkom internetovej lekárne BENU, máte možnosť udeliť svoj súhlas so zasielaním nášho newslettera, vrátane profilovania pre tieto účely, na žiadosti o vydanie vernostnej karty BENU. V takom prípade je právnym základom na zasielanie nášho newslettera na vašu e-mailovú adresu súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak ste zákazníkom internetovej lekárne BENU, zasielanie newslettera bude uskutočňované na základe nášho oprávneného záujmu, aj keby ste udelili súhlas svojim podpisom na žiadosti o vydanie vernostnej karty BENU.

Doba spracúvania: pokiaľ sa dobrovoľne neodhlásite z odberu tejto komunikácie. Možnosť odhlásiť sa máte sprístupnenú v každej takejto správe. Najneskôr prestanete dostávať naše správy po zrušení vášho online zákazníckeho účtu na stránke našej internetovej lekárne www.benulekaren.sk. Ak je právnym základom váš súhlas udelený na žiadosti o vydanie vernostnej karty BENU, doba spracúvania sa ukončí aj odvolaním vášho súhlasu.

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete zaslať e-mailom na adresu dpo@phoenix.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa uvedenú vyššie v 1. bode, alebo vyjadriť svoj nesúhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri formulári na objednávku tovaru alebo pri zriadení online zákazníckeho účtu alebo kliknutím na odkaz v každom e-maili. Spracúvanie vašej e-mailovej adresy, prípadne telefónneho čísla, bude pre účely zasielania newslettera okamžite ukončené.

 

e) sledovanie preberania zásielok

Prevádzkovateľ spracováva údaje o tom, či si zásielky objednané na dobierku resp. pri osobnom vyzdvihnutí v kamennej lekárni alebo odbernom mieste s platbou pri prevzatí kupujúci riadne preberá. Kupujúcemu, ktorý si opakovane neprevezme zásielku objednanú na dobierku, môže byť webovým portálom internetovej lekárne ponúknutý iba spôsob platby vopred.

Právny základ: náš oprávnený záujem na efektívnom dodávaní tovaru, znižovaní nákladov na balenie a transport tovaru, ako aj ochrana životného prostredia (zníženie zaťaženia v dôsledku zbytočnej prepravy neprevzatej zásielky do miesta určenia a z miesta určenia). 

Doba spracúvania: po dobu najviac 3 roky po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mala byť zásielka na dobierku doručená.

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete zaslať e-mailom na adresu dpo@phoenix.sk alebo písomne na adresu  Prevádzkovateľa, uvedenú vyššie v 1. bode.

f) obrana práv a uplatňovanie nárokov

Niektoré vaše osobné údaje archivujeme pre účely preukázania splnenia našich povinnosti a dodržiavania predpísaných postupov, ako aj pre prípadnú obranu našich práv alebo uplatňovanie našich nárokov v mimosúdnom alebo súdnom procese, prípadne v konaniach pred inými orgánmi verejnej moci, vrátane kontrol a inšpekcií, ak taká potreba nastane.

Právny základ: náš oprávnený záujem na obrane našich práv a uplatňovaní nárokov

Doba spracúvania: po dobu stanovenú zákonom alebo určenú v zmysle zákona na uplatnenie práv alebo dobu, po ktorú by nám mohol hroziť postih zo strany orgánov verejnej moci

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete zaslať e-mailom na adresu dpo@phoenix.sk alebo písomne na adresu  Prevádzkovateľa, uvedenú vyššie v 1. bode

 

g) Zisťovanie spokojnosti zákazníkov

S vašim súhlasom môžeme vaše osobné údaje (najmä e-mailovú adresu) odovzdať spoločnosti Heuréka, ktorá sa na vás môže obrátiť s dotazníkom o vašej spokojnosti s nákupom v našej internetovej lekárni, na základe čoho sa následne ďalší zákazníci rozhodujú o nákupe v našej internetovej lekárni, prípadne o nákupe konkrétnych produktov. 

Právny základ: súhlas zákazníka s odovzdaním osobných údajov spoločnosti Heureka

Doba spracúvania: pre tento účel spracúvame osobné údaje do momentu ich odovzdania spoločnosti Heureka ako tretej strane, pričom odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné uskutočniť voči spoločnosti Heureka

IV. Kto ďalší spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za pomoci našich sprostredkovateľov, teda osôb, ktoré nám pomáhajú pri našej obchodnej činnosti, napríklad pri správe našej webovej stránky, spracúvaní účtovníctva, doručovaní vašich zásielok s tovarom (napríklad odberné miesta, prevádzkovateľ online platby, a pod.) alebo vykonávajú pre nás marketingové alebo iné činnosti, a pre účely ich riadneho poskytovania spracúvajú osobné údaje v našom mene ako prevádzkovateľa.

Našim sprostredkovateľom pre marketingové účely, je taktiež spoločnosť zabezpečujúca najmä realizáciu e-mailových marketingových kampaní.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať aj tretím stranám, ak je to nevyhnutné napríklad pre doručenie tovaru (kuriérom alebo Slovenskej pošte), pre sprocesovanie vašej platby online (sprostredkovateľom platobnej brány v našej internetovej lekárni), a pod.

Aktuálny zoznam našich odberných miest, kde si môžete vyzdvihnúť svoj zakúpený tovar nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín (mimo územia EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru). Určité anonymné údaje potrebné pre analytické účely sú získavané vo forme cookies, ktoré sú ukladané do vášho zariadenia (viac o cookies nižšie). Tieto cookies môžu byť spracúvané v analytickom nástroji, napr. Google Analytics, pokiaľ nám dáte na ukladanie a spracúvanie analytických cookies váš súhlas. Tieto informácie štandardne nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe (sú to agregované anonymné dáta). Google Analytics je nástroj prevádzkovaný spoločnosťou Google, ktorá môže zasielať tieto údaje do USA. Viac informácií ku cookies nájdete nižšie v tomto dokumente.  

V. Aké sú Vaše práva?

  1. Ako dotknutá osoba, teda osoba ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte právo
  1. udelený súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na: dpo@phoenix.sk alebo poštou na BENU 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava; odhlásenie sa z newslettera kliknutím na odkazovací link v každom e-maili sa považuje za odvolanie súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
  2. na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania);
  3. na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov;
  4. obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne);
  5. získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli  prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR;
  6. namietať spracúvania vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR;
  7. na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v iných prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. 

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; viac informácií nájdete na webovej stránke Úradu: www.dataprotection.gov.sk. 

VI. Ako si môžete uplatniť vaše práva?

Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte si uplatniť svoje práva, obráťte sa na nás:

  • e-mailom na: dpo@phoenix.sk alebo
  • poštou na adresu: BENU 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava

VII. Online identifikátory a súbory cookie

Na webovej stránke našej internetovej lekárne (www.benulekaren.sk) môžeme používať rôzne online identifikátory, najmä súbory cookies.

Technické cookies sú súbory dát, ktorých ukladanie do vášho zariadenia a následne spracúvanie je bezpodmienečne potrebné pre prevádzku webovej stránky našej internetovej lekárne a správne fungovanie všetkých jej funkcionalít tak, ako to náš zákazník očakáva. Predovšetkým sa tým zabezpečuje riadne fungovanie možnosti prihlásiť sa do účtu zákazníka na našom webe, zapamätanie si prihlásenia, zapamätanie si produktov vložených do košíka, uskutočnenie objednávky, bezpečnosť webovej stránky a ochrana pred kyberútokmi a inými bezpečnostnými rizikami, a pod.

Na webovej stránke našej internetovej lekárne môžeme taktiež používať aj iné druhy cookies, najmä analytické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie našich analytických nástrojov, najmä Google Analytics, a rôzne ďalšie analytické nástroje, ktoré môžeme výnimočne využiť napríklad pri testovaní novej funkcionality zavádzanej na našom webe. Tieto informácie nám slúžia k analýze spôsobu používania a tým neustálemu vylepšovaniu našej webovej stránky, aby pre vás ako nášho zákazníka pracovala čo najlepšie a umožňovala vám čo najkomfortnejšie nakupovanie. Viac informácií o tom ako Google Analytics využíva súbory cookies nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Tieto nástroje budú použité len v prípade, ak nám udelíte svoj súhlas s využitím cookies pre analytické účely. Bez vášho súhlasu žiadne analytické nástroje použité nebudú, a to ani v prípade, ak nevyužívajú pre svoju činnosť cookies, ale len monitorujú anonymnú aktivitu zákazníka na našom webe v rozsahu nevyhnutnom pre otestovanie novej funkcionality.

Taktiež môžeme na našej webovej stránke používať marketingové cookies, ktoré nám umožňujú zobrazovať na webe reklamu tak, aby bola pre vás užitočná.

Analytické aj marketingové cookies využívame len pokiaľ nám k ich využitiu udelíte svoj súhlas pri vstupe na webovú stránku našej internetovej lekárne alebo kedykoľvek neskôr kliknutím na možnosť „Resetovať cookie“ na konci (v pätičke) našej webovej stránky.

Súbory cookies neslúžia priamo k zhromažďovaniu osobných údajov, avšak nie je vylúčené, že môžu byť za určitých okolností priraditeľné k určitej fyzickej osobe, čo však nerobíme. Taktiež nemožno vylúčiť, že niektoré agregované anonymné informácie z analytických nástrojov, najmä Google Analytics, môžu byť spoločnosťou Google zasielané mimo EÚ/EHP, najmä na servery Google umiestnené v USA. Na túto možnosť ste výslovne upozornený pred udelením vášho súhlasu s ukladaním analytických cookies.

Udelený súhlas s ukladaním cookies môžete kedykoľvek odvolať alebo svoje voľby zmeniť kliknutím na možnosť „Resetovať cookie“ na konci (v pätičke) našej webovej stránky, prípadne kontaktovaním nás spôsobom uvedeným vyššie. Taktiež môžete vo svojom webovom prehliadači vypnúť (zakázať) používanie cookies.

Ak zakážete všetky cookies vrátane technických, týmto zákazom sa môže obmedziť alebo úplne vylúčiť možnosť používania základných funkcionalít webovej stránky našej internetovej lekárne.

Aktualizácia (účinnosť): 01. 06. 2023