Informácie o obmedzení vernostného programu nájdete TU.

PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.

VOLTAREN Actigo extra 25 mg pre rýchlu úľavu od bolesti 20 tabliet

Vaše hodnotenie : 5

Pridať do obľúbených

Skladom v e‑shope

Osobný odber zadarmo

Internetová cena

8,19 € Cena za tbl: 0,41 €

ks

VOLTAREN Actigo extra 25 mg pre rýchlu úľavu od bolesti 20 tabliet

Voltaren Actigo sú malé a ľahko prehĺtateľné tablety s protizápalovou účinnou látkou na úľavu od bolesti chrbta, či poúrazové bolesti svalov a kĺbov. Používajú sa aj na symptomatickú liečbu bolesti hlavy, zubov či chrbta.

Liek patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Liek slúži na úľavu od bolesti, tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.
Liek prináša úľavu od:

 • bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, hlavy, zubov, menštruačných bolestí
 • príznakov prechladnutia a chrípky (vrátane bolesti a škriabania v hrdle a iných sprievodných bolestí) a znižuje horúčku.

Liek zmierňuje príznaky zápalu, bolesti a opuchov tým, že blokuje syntézu molekúl (prostaglandínov) zodpovedných za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňuje príčinu zápalu a horúčky.

Dávkovanie a spôsob užívania

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a pediatrická populácia od 14 rokov:
1 tableta po objavení sa príznakov, potom môže nasledovať ďalšia tableta s minimálnym odstupom 4-6 hodín podľa potreby. V priebehu 24 hodín sa nemajú užiť viac ako 3 tablety (75 mg).

Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Liek je bez konzultácie s lekárom určený na krátkodobé užívanie, t.j. do 5 dní na zmiernenie bolestí a do 3 dní na zníženie horúčky. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa odporúčajú užívať pred jedlom.

Upozornenie

V treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa nemá liek podať, pokiaľ to nie je nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti (poškodenie je reverzibilné a odznie po ukončení liečby), preto sa neodporúča podávať ho ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Deťom do 14 rokov sa liek neodporúča podávať.
Pozornosť je potrebné venovať starším pacientom vzhľadom k ich zdravotnému stavu. Zvlášť sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo s nízkou telesnou hmotnosťou.
Liek je kontraindikovaný pri zlyhávaní obličiek a/alebo pečene. Pri miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek a/alebo pečene sa odporúča opatrnosť.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Pacienti, u ktorých sa počas užívania lieku vyskytnú závraty, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Zloženie

diklofenak draselná soľ

Upozornenie

Známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti so záchvatmi astmy, žihľavky alebo akútnej rinitídy v anamnéze, vyvolaných užívaním kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidových protizápalových látok (NSAID).
Aktívny žalúdočný alebo intestinálny vred, krvácanie alebo perforácia.
Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v anamnéze súvisiaca s predchádzajúcou NSAID terapiou. Rekurentné peptické vredové krvácanie aktívne alebo v anamnéze (dve alebo viac epizód preukázanej ulcerácie alebo krvácania)
Tretí trimester gravidity.
Závažné zlyhanie pečene, obličiek alebo srdca.
Rovnako ako ostatné nesteroidové antireumatiká (NSAID) je aj diklofenak kontraindikovaný u pacientov so záchvatmi astmy, urtikárie alebo akútnej rinitídy, ktoré vznikli na základe užívania kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidových protizápalových látok.

Interakce

Nasledujúce interakcie zahŕňajú interakcie pozorované pri gastrorezistentných tabletách a iných liekových formách diklofenaku.

Lítium: Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie lítia v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu lítia.

Digoxín: Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie digoxínu v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu digoxínu.

Diuretiká a antihypertenzíva
Tak ako iné NSAID, diklofenak pri súčasnom použití s diuretikami alebo antihypertenzívami (napr. beta-blokátormi, ACE inhibítormi) môže zoslabiť ich antihypertenzívny účinok. Preto je pri podávaní tejto kombinácie potrebná opatrnosť a u pacientov, zvlášť starších, sa má pravidelne kontrolovať krvný tlak. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch je potrebné venovať pozornosť monitorovaniu funkcie obličiek, najmä pri diuretikách a inhibítoroch ACE , vzhľadom na zvýšené riziko nefrotoxicity. Súčasné podávanie s liekmi šetriacimi draslík môže viesť k zvýšeniu sérových hladín draslíka, preto sa majú často kontrolovať.

Iné NSAID a kortikosteroidy
Súčasné podávanie diklofenaku a iných systémových NSAID alebo kortikosteroidov môže zvýšiť frekvenciu výskytu gastrointestinálnych nežiaducich účinkov.

Antikoagulanciá a antitrombocytárne látky
Odporúča sa opatrnosť, pretože súčasné podávanie môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4). Hoci klinické sledovania nenaznačujú, že by diklofenak ovplyvňoval účinok antikoagulancií, existujú ojedinelé hlásenia o zvýšenom riziku krvácania u pacientov, ktorým sa súčasne podávali diklofenak a antikoagulanciá. Preto sa odporúča starostlivé sledovanie takýchto pacientov.

Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)
Súčasné podávanie systémových NSAID, vrátane diklofenaku a SSRI môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

Antidiabetiká
Klinické štúdie ukázali, že diklofenak sa môže podávať súčasne s perorálnymi antidiabetikami bez toho, aby to ovplyvnilo ich klinický účinok. Ojedinele však boli hlásené prípady hypoglykemických aj hyperglykemických  účinkov, ktoré si vyžiadali zmenu dávkovania antidiabetík počas liečby diklofenakom. Preto sa ako bezpečnostné opatrenie počas súčasnej liečby odporúča monitorovať hladinu glukózy v krvi.

Metotrexát
Diklofenak môže inhibovať tubulárny renálny klírens metotrexátu, a tým zvýšiť hladinu metotrexátu. Odporúča sa opatrnosť, keď sa NSAID, vrátane diklofenaku podávajú menej ako 24 hodín pred alebo po liečbe metotrexátom, pretože koncentrácie metotrexátu v krvi môžu stúpnuť a môže sa zvýšiť jeho toxicita.

Cyklosporín
Diklofenak, tak ako iné NSAID, môže účinkom na obličkové prostaglandíny zvýšiť nefrotoxicitu cyklosporínu. Preto sa má podávať v nižších dávkach, ako sa používa u pacientov, ktorí nedostávajú cyklosporín.

Chinolónové antibakteriálne liečivá
Ojedinele boli zaznamenané hlásenia kŕčových stavov, ktoré mohli byť vyvolané súčasným použitím chinolónov a NSAID.

Fenytoín
Ak je fenytoín užívaný súčasne s diklofenakom, je potrebné sledovať plazmatické koncentrácie fenytoínu, kvôli predpokladanému nárastu expozície voči fenytoínu.

Cholestipol a cholestyramín
Tieto látky môžu spôsobiť oneskorenú alebo zníženú absorpciu diklofenaku. Preto je odporučené podávať diklofenak minimálne jednu hodinu pred alebo 4 až 6 hodín po podaní kolestipolu/cholestyramínu.

Silné inhibítory CYP2C9
Opatrnosť sa odporúča, ak sa diklofenak užíva spolu so silnými inhibítormi CYP2C9 (ako je sulfinpyrazon a vorikonazol), pretože to môže viesť k výraznému zvýšeniu vrcholnej plazmatickej koncentrácie a expozície diklofenaku v dôsledku inhibície metabolizmu diklofenaku.

Upozornenie

Všeobecné:
Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

Je potrebné vyhnúť sa súčasnému použitiu diklofenaku a systémových NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, pretože nie sú žiadne dôkazy o ich synergických prospešných účinkoch a je možnosť ich aditívnych nežiaducich účinkov.

Pozornosť je potrebné venovať starším pacientom vzhľadom k ich zdravotnému stavu. Zvlášť sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo nízkou telesnou hmotnosťou.

Tak ako pri iných NSAID, v zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť alergické reakcie vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií aj bez predošlej expozície diklofenaku.

Tak ako iné NSAID, diklofenak  môže vzhľadom na svoje farmakodynamické vlastnosti maskovať príznaky a prejavy infekcie.

Užívanie nízkych dávok, krátkodobé užívanie perorálnych foriem diklofenaku pri bolesti hlavy

Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc a ukončite liečbu. Na diagnózu MOH (Medical Overuse Headache- bolesť hlavy z nadužívania liekov) je potrebné myslieť na pacientov, ktorí majú časté alebo denné bolesti hlavy napriek alebo v dôsledku pravidelného užívania liekov na bolesť hlavy.

Gastrointestinálne účinky:
Ako u ostatných NSAID vrátane diklofenaku bolo hlásené gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia vredu, ktoré môžu byť fatálne a ktoré sa môžu objaviť kedykoľvek v priebehu liečby buď s varujúcimi príznakmi alebo aj bez nich, ktoré svedčia o týchto komplikáciách aj bez predchodzej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod. U starších pacientov majú vo všeobecnosti  nežiaduce účinky závažnejšie následky. V prípade výskytu gastrointestinálneho krvácania alebo ulcerácie u pacientov užívajúcich diklofenak, liek musí byť vysadený.
Tak ako pri všetkých NSAID, vrátane diklofenaku, dôsledná kontrola zdravotného stavu a opatrnosť, je nutná najmä pri predpísaní diklofenaku  pacientom so symptómami poukazujúcimi na gastrointestinálne ochorenie alebo na vredovú chorobu žalúdka alebo čreva, krvácanie alebo perforáciu v anamnéze. Riziko gastrointestinálneho krvácania sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa dávkami NSAID a u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou. U starších pacientov je zvýšený výskyt  nežiaducich účinkov NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.

Na zníženie rizika gastrointestinálnej toxicity u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou, a u starších ľudí, je potrebné liečbu začať a udržiavať na najnižšej účinnej dávke.

U týchto pacientov, a tiež u pacientov, ktorí potrebujú súčasne užívať lieky obsahujúce nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej (ASA), alebo iné lieky pravdepodobne zvyšujúce riziko gastrointestinálnych ťažkostí, sa má zvážiť kombinovaná liečba s protektívnymi látkami (napr. inhibítormi protónovej pumpy alebo misoprostolom).

Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä staršie osoby, majú ohlásiť akékoľvek neobvyklé abdominálne príznaky (zvlášť gastrointestinálne krvácanie). Opatrnosť sa odporúča u pacientov súčasne užívajúcich lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, napr. systémové kortikosteroidy, antikoagulanciá, antitrombocytárne látky alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu.

Dôsledný lekársky dohľad sa vyžaduje aj u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, pretože môže dôjsť k exacerbácii týchto ochorení.

Hepatálne účinky:
Dôsledný lekársky dohľad sa vyžaduje pri predpisovaní diklofenaku pacientom so zhoršenou funkciou pečene, pretože môže dôjsť k exacerbácii ich ochorenia.

Tak ako pri iných NSAID, vrátane diklofenaku, môžu sa zvýšiť hodnoty jedného alebo viacerých pečeňových enzýmov. Počas dlhodobej liečby diklofenakom  sa odporúča z bezpečnostných dôvodov pravidelne kontrolovať pečeňové funkcie. Ak abnormálne hodnoty testov funkcie pečene pretrvávajú alebo sa zhoršujú, alebo ak sa objavia  klinické príznaky alebo prejavy poukazujúce na ochorenie pečene, alebo ak sa vyskytnú iné prejavy (napr. eozinofília, exantém) diklofenak sa má vysadiť. Hepatitída môže vzniknúť pri užívaní diklofenaku bez prodromálnych symptómov.

Opatrnosť je potrebná pri podaní diklofenaku pacientom s hepatálnou porfýriou, pretože môže vyvolať porfyrický záchvat.

Renálne účinky:
Pretože sa v súvislosti s liečbou NSAID, vrátane diklofenaku zaznamenala retencia tekutín a edémy, mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov so zhoršenou funkciou srdca alebo obličiek, hypertenziou v anamnéze, u starších pacientov, u pacientov súčasne liečených diuretikami alebo liekmi, ktoré môžu významne ovplyvniť funkciu obličiek a u pacientov, u ktorých z akéhokoľvek dôvodu dochádza  k výraznej deplécii extracelulárnej tekutiny, napr. pred alebo po väčších chirurgických zákrokoch. Keď sa diklofenak  podáva v takýchto prípadoch,  z bezpečnostných dôvodov  sa odporúča  monitorovať funkciu obličiek. Po prerušení liečby zvyčajne nasleduje zotavenie do pôvodného stavu.

Účinky na kožu:
Závažné kožné reakcie, niektoré fatálne, zahŕňajúce exfoliatívnu dermatitídu, Stevenov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu, boli veľmi zriedkavé, hlásené v súvislosti s užívaním NSAID vrátane diklofenaku. Riziko týchto reakcií sa zdá byť vyššie u pacientov vo včasnom štádiu liečby, pretože výskyt reakcií sa u väčšiny prípadov objavil v prvom mesiaci liečby. Diklofenak musí byť vysadený pri prvých príznakoch kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo pri akejkoľvek inej známke hypersenzitivity.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky:
Opatrnosť (porada s lekárom alebo s lekárnikom) je potrebná pred začatím liečby u pacientov s anamnézou hypertenzie a/alebo srdečného zlyhania s retenciou tekutín, hypertenziou a edémom, ktoré boli  hlásené v spojitosti s terapiou NSAID.
Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie diklofenaku, obzvlášť liečba vysokými dávkami (15 mg/deň) a dlhodobá liečba, môžu byť spojené s mierne zvýšeným rizikom arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda). Dostupné údaje nenaznačujú zvýšené riziko pri užívaní diklofenaku v nízkych dávkach (do 75 mg/deň) počas 5 dní liečby na úľavu od bolesti alebo počas 3 dní liečby na zníženie horúčky.

Hematologické účinky:
Počas dlhodobej liečby diklofenakom, odporúča sa tak ako pri iných NSAID, monitorovať krvný obraz.

Tak ako iné NSAID, diklofenak môže prechodne inhibovať agregáciu trombocytov. Pacientov s poruchami hemostázy je potrebné starostlivo sledovať.

Astma v anamnéze:
U pacientov s astmou, sezónnou alergickou nádchou, zdurením nosovej sliznice (napr. nosovými polypmi), chronickou obštrukčnou broncho-pulmonálnou chorobou  alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú spojené so symptómami podobnými alergickej nádche), sú reakcie na NSAID ako je exacerbácia astmy (tzv. intolerancia analgetík / analgetická astma), angioneurotický edém alebo urtikária častejšie ako u ostatných  pacientov. Preto sa u takýchto pacientov odporúčajú osobitné bezpečnostné opatrenia (pripravenosť na okamžitú pomoc). Platí to aj pre pacientov s alergickými reakciami na iné látky, napr. s kožnými reakciami, pruritom alebo urtikáriou.

Pomocné látky:
Voltaren Actigo Extra obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Doplňujúce informácie

Výrobca : GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Kód EAN: 8588002163395
Značka: VOLTAREN

VOLTAREN príbalový leták

VOLTAREN Actigo extra 25 mg pre rýchlu úľavu od bolesti 20 tabliet od výrobcu GlaxoSmithKline Consumer Healthcare je registrovaný liekový prípravok. Z tohto dôvodu vám poskytujeme jeho príbalový leták, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť na odkaze nižšie. Odporúčame si informácie pozorne preštudovať.

VOLTAREN príbalový leták

Recenzie VOLTAREN Actigo extra 25 mg pre rýchlu úľavu od bolesti 20 tabliet

5 5 z 5 (Hodnotilo 8 zákazníkov)

 • 26. 1. 2024 5

  Liek mi pomohol pri úľave od bolesti ramena aj kolena.

 • 31. 5. 2022 5

  Super produkt za dobrú cenu !!!

 • 15. 1. 2022 5

  Tabletky su pre mna su efektivnym a rychlym riesenim v pripade bolesti v driekovej oblasti.

Zobraziť všetky hodnotenia (8)

Opýtajte sa lekárnika

Po-Pia: 09:00-17:00


Vyhľadajte si najbližšiu BENU lekáreň

152 lekární
v celej SR