PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.

PRAVIDLÁ ONLINE PORADNE

PRAVIDLÁ ONLINE PORADNE

 

I.   Typy poradenstva

 

Tieto pravidlá upravujú práva a povinnosti v rámci poskytovania online poradenstva na web stránke  www.benulekaren.sk/poradna (ďalej len „Online poradňa“) na otázky od žiadateľov starších ako 18 rokov týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, ako sú napríklad otázky týkajúce sa možných interakcií účinkov liekov, otázky týkajúce sa vlastností liekov, výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok, zdravej výživy, ďalej otázky týkajúce sa lekárenského tovaru a všeobecné otázky týkajúce sa poskytovania zdravotníckych služieb. Poradňu - odpovede na otázky poskytujú kvalifikované osoby – lekárnici bez možnosti výberu konkrétneho odpovedajúceho.

 
Prevádzkovateľom Online poradne je spoločnosť BENU SK 77, s. r. o.,  so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava - Rača, IČO: 50 741 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117614/B, ktorá je súčasne aj prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

 

II. Online poradňa

 

Online poradňa nie je reklamou, neslúži k podpore zvýšeného užívania liekov, nenahrádza osobnú konzultáciu s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom, nenahrádza klasickú lekársku starostlivosť a slúži len ako zdroj informácií.

 

Žiadateľ vyplní v Online poradni online dotazník, v ktorom povinne vyplní svoj e-mail a uvedie čo najpresnejšie svoju otázku. Bez uvedenia týchto povinných údajov nie je možné poskytnúť žiadateľovi odpoveď. S prihliadnutím na charakter položenej otázky, predovšetkým pri otázkach týkajúcich sa možných interakcií účinkov liekov, je žiadateľ povinný uviesť ucelené informácie o všetkých liekoch, výživových doplnkov, prípadne iných prípravkov, ktoré užíva, ako aj informácie o svojich prípadných alergiách či intoleranciách. V rámci jedného dotazníku je možné položiť viac otázok v rozsahu, ktorý online dotazník umožňuje. Text nesmie obsahovať vulgarizmy. Otázky, ktoré sa tematicky netýkajú charakteru Online poradne, alebo pripomienky bez konkrétnej otázky nebudú zodpovedané. Žiadateľ môže v rámci svojej otázky pripojiť tiež fotografiu týkajúcu sa problému (najmä v prípade otázky na kožné problémy).

 

Na otázky smerujúce na lekárnika odpovie prevádzkovateľ obvykle do jedného najneskôr však do dvoch pracovných dní. Odpovede vychádzajú len z informácií, ktoré žiadateľ uvedie a sú zasielané na e-mail uvedený v dotazníku. Otázky a pripomienky nie sú s ohľadom na charakter internetových stránok považované za dôverné a prevádzkovateľ má právo ich publikovať v Online poradni a nakladať s nimi podľa svojho uváženia. Otázka je spoločne s odpoveďou zverejnená v neupravenom znení, preto prevádzkovateľ žiada, aby v otázkach boli poskytnuté len také informácie, ktoré môžu byť verejné. Uverejnené budú len tie odpovede, ktoré je možné z právneho hľadiska uverejniť. E-mailová adresa a ani poskytnutá fotografia nebudú zverejnené. Rovnako nebude uverejnené meno a ani priezvisko žiadateľa, pokiaľ ich poskytne.

 

Prevádzkovateľ upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví žiadateľa či tretích osôb vyplývajúcich z využitia Online poradne.

 

 

III. Spracúvanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete

 

Pri vyplňovaní online dotazníku je žiadateľ požiadaný o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb Online poradne.

 

Spracovávajú sa najmä kontaktné údaje, ktoré žiadateľ poskytne v online dotazníku (meno, priezvisko, e-mailová adresa). Súhlas je poskytovaný dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať na adrese: dpo@phoenix.sk. Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Pre iné účely ako je vyššie uvedené nebudú osobné údaje spracované.

 

Súhlas sa udeľuje elektronickým odoslaním online dotazníku. Prevádzkovateľ a z jeho poverenia prípadne aj spracovatelia uvedení na webových stránkach www.benulekaren.sk na základe tohto súhlasu spracovávajú všetky osobné údaje uvedené v online dotazníku (spracovanie môže mať podobu zhromažďovania, ukladania, sprístupňovania, úpravy, vyhľadávania, likvidácie) a to všetko v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutnú na poskytnutie odpovedí v Online poradni, najdlhšie však po dobu 1 roku. 

 

Žiadateľ môže požadovať opravu a obmedzenie spracúvania či výmaz osobných údajov a ich likvidáciu. Žiadateľ má právo vzniesť námietku u prevádzkovateľa osobných údajov proti spracovaniu svojich osobných údajov a právo obrátiť sa v prípade podozrenia porušenia svojich práv so sťažnosťou proti spracovaniu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

Ďalej má žiadateľ právo na prenosnosť osobných údajov a právo na prístup ku všetkým svojím osobným údajom. Informácie o osobných údajoch poskytne prevádzkovateľ kedykoľvek na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: dpo@phoenix.sk.

 

Žiadateľ je oprávnený uplatniť svoje zákonné práva o ochrane svojich osobných údajov u osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese: dpo@phoenix.sk.

 

Osobné údaje sú uchovávané v bezpečnej databáze. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť poskytnutých dát. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú viazaní mlčanlivosťou a pravidelne školení na tému ochrany osobných údajov.

 

 

IV.  Záverečné ustanovenia

 

Tieto pravidlá sú platné dňom ich vydania a účinné odo dňa 17.12.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto pravidiel. Zmena pravidiel sa oznamuje na webových stránkach www.benulekaren.sk/poradna s mesačným predstihom.

 

Akékoľvek odkazy v reklamných a propagačných materiáloch na podmienky Online poradne sa považujú za odkaz na platné pravidlá.

 

Odoslaním otázky žiadateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito pravidlami, že im porozumel a bude sa nimi riadiť.

 

 

V Bratislave dňa 17.12.2019                                                                    BENU SK 77, s. r. o.