PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.

ENVIROSCAB 200 ml

Pridať do obľúbených

Skladom v e‑shope

Osobný odber zadarmo

Internetová cena

15,79 € Cena za ml: 0,08 €

ks

ENVIROSCAB 200 ml

Antiparazitný sprej určený na ošetrenie posteľnej bielizne (matrace, vankúše, prikrývky, periny), sedacích súprav, vankúšov, autosedačiek alebo iných textílií a povrchov, ktoré sa nedajú vložiť do práčky (napr. niektoré odevy a tkaniny, topánky, prilby). 

Účinná látka: permetrín (ISO), 2-(2-butoxyetoxy) etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter, (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl (1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metyl-1-propenyl)cyklopropánkarboxylát.

Sprej zlikviduje:

  • svrab za 8 hodín,
  • vši za 15 minút,
  • blchy za 20 minút,
  • ploštice za 20 minút,
  • roztoče za 10 minút.

Tieto parazity sa prenášajú priamym kontaktom z človeka na človeka (telo na telo alebo kontaktom s vlasmi) alebo nepriamym kontaktom (prenos cez textílie). Sprej by sa preto mal používať ako doplnok k liečbe parazitózy u ľudí. Ošetrenie domáceho prostredia je nevyhnutné na obmedzenie kontaminácie textilnými povrchmi. Sprej po zaschnutí nefarbí, nemastí a je bez zápachu.

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Výstražné upozornenia:
H410  Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102  Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103  Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P501  Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.

Ďalšie informácie o nebezpečnosti:
EUH208  Obsahuje permetrín (ISO). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Piktogramy:
GHS09

Dávkovanie a spôsob užívania

Sprej sa nastrieka vo vzdialenosti 30 cm od ošetrovaného povrchu a nechá sa uschnúť, kým sa opať dostane do kontaktu s ľuďmi alebo zvieratami. Predmety ošetrené sprejom je možné použiť 6 hodín po ošetrení. Počas a po ošetrení je potrebné miestnosť vetrať. 
Je súčasne potrebné vymeniť oblečenie, posteľnú bielizeň a uteráky všetkých ľudí žijúcich pod tou istou strechou, ktoré sa používali v posledných 72 hodinách.

Upozornenie

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Pri manipulácii s týmto produktom nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte oddelene od potravín a nápojov, vrátane tých pre zvieratá. OPATRENIA PRVEJ POMOCI: Po vdýchnutí: Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Pri pretrvávajúcej nevoľnosti zaistite lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou: Produkt spravidla nedráždi pokožku. Po kontakte s očami: Očné viečka, držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým nožstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade konzultácie s lekárom majte nádobu k dispozícii. V prípade pochybností, alergických reakcií alebo požitia kontaktujte lekára alebo toxikoloické centrum. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ: Nevypúšťajte do kanalizačnej siete. Nesmie sa zneškodňovať spolu s domovým odpadom. Zneškodnite/recyklujte v súlade s legislatívou o odpadoch a obaloch v znení neskorších právnych predpisov.  

Doplňujúce informácie

Kód EAN: 3770008263819
Značka: ENVIROSCAB

Recenzie ENVIROSCAB 200 ml

Produkt zatiaľ nebol hodnotený.

Opýtajte sa lekárnika

Po-Pia: 09:00-17:00


Vyhľadajte si najbližšiu BENU lekáreň

165 lekární
v celej SR