Po - Pia: 8.00 - 15.30 Eshop +421 2 49 999 941
Kategórie

Informácia o spracovávaní osobných údajov

Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je spoločnosť BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 920 670 a osobné údaje budú spracovávané pre účely zaradenia Vašej osoby do evidencie záujemcov o zamestnanie a uskutočnenia potenciálnych výberových konaní.

Právnym základom spracovávania je Váš dobrovoľný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Súhlas sa vzťahuje na zaradenie Vašej osoby do vyššie uvedenej evidencie a  spracovanie Vašich údajov pre účely potenciálnych výberových konaní vrátane Vášho kontaktovania pre tieto účely.

Rozsah spracovávaných údajov je daný účelom spracovávania a zahŕňa najmä kontaktné údaje, údaje, ktoré ste nám uviedli v životopise a v motivačnom liste. Spracovávať budeme taktiež informácie o priebehu a vyhodnotení prípadného pohovoru. Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pre potreby konkrétneho výberového konania môžeme ako zdroj doplnkových informácií o Vašich skúsenostiach a vzdelaní použiť informácie, ktoré ste medzičasom zverejnili na portáli LinkedIn.

Vaše Osobné údaje (i) nebudú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ, (ii) nebudú zverejňované, (iii) môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté spoločnostiam patriacim do skupiny PHOENIX (kde patrí aj naša spoločnosť), napr. lekárňam siete BENU a spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941 v prípade potreby hiringu na pracovné pozície v týchto spoločnostiach.

Osobné údaje budeme spracovávať po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním, a to na e-mailovej adrese hr@benulekaren.skalebo písomne na hore uvedenej adrese prevádzkovateľa.

Akodotknutá osoba máte právo(i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;  (v) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v  prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť na adrese hr@benulekaren.skalebo písomne na hore uvedenej adrese prevádzkovateľa.

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: dpo@phoenix.sk.