ŠTATÚT SÚŤAŽE STÉRIMAR

Štatút súťaže “ Stérimar Mn“

Organizátorom súťaže (ďalej ako „súťaž“) je spoločnosť BENU SK 77 s.r.o., so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 268, DIČ 2120449727, zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č.: 104239/B (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte.

 

  1. Cieľ, termín a predmet súťaže

1.1. Súťaž prebieha na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/benulekarensk                                     

1.2. Súťaž je propagačnou súťažou zacielenou na propagáciu a zviditeľnenie profilu organizátora súťaže na sociálnej sieti a ním predávaných produktov.

 

1.3. Termín konania súťaže: od 12.5.2021 do 16.5. 2021 23:59.

                       

1.4. Predmetom súťaže je  správne zodpovedanie otázky a jej vloženie do komentára pod súťažný príspevok uverejnený na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/benulekarensk/

 

Súťažná otázka je: 1. Zo Stérimar Mn Alergia nám vypadol kúsok krabičky. Uhádnete, ktorý štvorček na obrázku chýba?

Pomôcka: https://bit.ly/3ob1hFd

 

Podmienkou je dať like súťažnému príspevku.

                       

2.Účastníci súťaže a ochrana osobných údajov       

2.1       Účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník“) a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba:                     

      • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, a ktorá je plnoletá, a
      • ktorá má zriadený účet na sociálnej sieti Facebook a nevyužíva duplicitné kontá resp.            identity na sociálnej sieti Facebook (v prípade pochybností musí Účastník na výzvu organizátora preukázať autenticitu svojho Facebookového profilu, inak bude zo súťaže vyradený), a ktorá spĺňa podmienky uvedené v tomto štatúte, a ktorá nie je vylúčenou osobou podľa čl. 2.2 tohto štatútu.

           

           

2.2       Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani zamestnanci spolupracujúcich zmluvných partnerov, ktoré pre organizátora spravujú Facebookovú stránku ani rodinní príslušníci týchto osôb (tzv. vylúčené osoby). Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť Účastníka, a to najmä z dôvodu fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto aktivity.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.3       Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti BENU SK 77 s.r.o., so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 48 164 453 (tzv. prevádzkovateľ).

2.4       Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Facebook-nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka na Facebook-u, (iii) emailová adresa registrovaná na sociálnej sieti Facebook, (iv) komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Facebookovú stránku súťaže (ďalej len „osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

2.5       Osobné údaje budú spracovávané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovávania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: podpora@benulekaren.sk alebo písomne na adrese BENU SK 77 s.r.o., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovávaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

2.6       Na spracovávaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu organizátora (najmä materská spoločnosť BENU Slovensko, a.s., spoločnosť WIFCOM a.s., Česká republika – správca súťažných aplikácií) a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.

2.7       Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Facebooku je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Facebook nick Účastníka ako výhercu súťaže na Facebookovej stránke BENU Lekárne https://www.facebook.com/benulekarensk ako aj na stránke www.benulekaren.sk. Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Facebook alebo e-mailovou správou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook).

2.8       Účastník nie je oprávnený v rámci súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné údaje či obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. Ak tak účastník napriek tomu urobí, takto získané osobné údaje budú považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracovávania zo strany prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do súťaže.

2.9       Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v  prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: podpora@benulekaren.sk

alebo písomne na BENU SK 77 s.r.o., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava.

2.10      Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk .

V prípade otázok nás prosím kontaktujte: zodpovedná osoba prevádzkovateľa: dpo@phoenix.sk .

 

3. Výhra a počet výhercov

Výhrou v súťaži je 3x STÉRIMAR Mn nosový mikrosprej s obsahom morskej vody a mangánu 50 ml, ID 147639

 

Počet výhercov:3;

1.1výherca obdrží: 1x STÉRIMAR Mn nosový mikrosprej s obsahom morskej vody a mangánu 50 ml, ID 147639

 

2.  Výhru nie je možné vyplácať v hotovosti či zameniť za náhradnú kompenzáciu.

Výhra sa doručuje iba na poštovú adresu v Slovenskej republike.

Hodnota výhry neprevyšuje 350 EUR a teda výhra nepodlieha zdaneniu.

 

4. Pravidlá súťaže

4.1 Súťaž sa uskutoční v termínoch uvedených v tomto štatúte resp. určených v príspevku, ktorým

sa súťaž vyhlasuje.

4.2 Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý Účastník, ktorý do času ukončenia (daného

kola) súťaže splnil podmienky uvedené v tomto štatúte resp. v príspevku, ktorým sa súťaž

vyhlasuje. Účastník sa môže v rámci súťaže resp. jej jedného kola zúčastniť len raz (t.j. vložiť len

jeden komentár), pokiaľ nie je v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje, uvedené inak; v opačnom

prípade bude zo súťaže vyradený.

4.3. Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, po každom

kole vyžrebuje stanovený počet výhercov (bod 3 vyššie), ktorí získajú výhru. Žrebovanie sa

uskutoční do 5 pracovných dní po uplynutí termínu príslušného kola súťaže uvedeného

v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje. Účastník môže vyhrať len raz, to znamená, že výherca

jedného kola súťaže sa už nemôže zúčastniť ďalších súťažných kôl

4.4. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom Facebook-u (cez správu alebo reakciou na

výhercov komentár/odpoveď pod príspevkom súťaže) alebo e-mailovou správou zaslanou na

adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook. Súčasne bude výherca vyzvaný súkromnou

správou na oznámenie adresy, na ktorú mu má byť výhra zaslaná poštou a telefonického

kontaktu, ktorý je nevyhnutný pre doručenie výhry prostredníctvom kuriéra. Účastník tieto

údaje oznámi organizátorovi cez súkromnú Facebookovú správu alebo e-mailom. Ak výherca

výhru odmietne, alebo ak nebude reagovať na oznámenie o výhre resp. neoznámi údaje pre

doručenie výhry organizátorovi do 5 pracovných dní po zaslaní oznámenia, bude vyžrebovaný

ďalší výherca; v opačnom prípade bude výhra výhercovi zaslaná poštou alebo kuriérom do 14 dní

od potvrdenia výhry výhercom a oznámenia požadovaných údajov. Organizátor nezodpovedá za

škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou kontaktovania výhercu, neuplatnením, resp.

nevyužitím výhry, nemožnosťou doručenia výhry, ani za škody vzniknuté v súvislosti

s prípadnými nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom.

4.5. Organizátor má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie, ak sa

zistí, že výherca používa duplicitné Facebookové kontá, alebo nepreukázal v prípade pochybností

skutočnosť, že mu patrí Facebookové konto výhercu, ak nesplnil podmienky súťaže alebo všetky

podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

4.6. Účastník je sám a výlučne zodpovedný za obsah ním zverejnený na Facebookovej stránke súťaže

a organizátor za tento obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak však organizátor bude podľa

svojho výlučného uváženia považovať obsah aktivity Účastníka v súťaži z akýchkoľvek dôvodov za

nevhodný, je organizátor oprávnený príspevok/správu/komentár či fotografiu vloženú

Účastníkom odstrániť a Účastníka zo súťaže vyradiť. Ak v dôsledku konania alebo nekonania

Účastníka vznikne organizátorovi alebo ostatným Účastníkom prípadne tretím osobám

 

akákoľvek škoda alebo ujma, je Účastník, ktorý škodu/ujmu spôsobil, povinný ju v plnom rozsahu

nahradiť.

 

5.         Záverečné ustanovenia          

5.1       Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť, či zmeniť jej pravidlá. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor zverejní na internetovej stránke BENU Lekárne www.benulekaren.sk a odkáže na túto zmenu aj na príslušnej Facebookovej stránke https://www.facebook.com/benulekarensk.

5.2       Organizátor nezodpovedá za prípadné technické, telekomunikačné či iné poruchy alebo problémy v súvislosti so súťažou (vzniknuté najmä na strane poskytovateľov internetu alebo služby Facebook alebo nemožnosti pripojenia na strane Účastníka, ani za prípadné poruchy či problémy u organizátora alebo u spolupracujúcich osôb).

5.3       Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže oznámené organizátorom sú konečné; v prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže alebo rozporov súvisiacich s touto súťažou je rozhodujúce rozhodnutie organizátora.

5.4       Organizátor vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosť Facebook nemá z titulu účasti Účastníka v súťaži voči nemu žiadne záväzky.

5.5       Tento štatút (aj akákoľvek jeho prípadná zmena) sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia webovej stránke www.benulekaren.sk a je tiež dostupný na nahliadnutie u organizátora.

 

V Bratislave dňa 12.5.2021


 

Zavrieť

Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.
Viac informácií

Naše lekárne

PrihlásiťKošík

Nákupný košík je prázdny.