Po - Pia: 8.00 - 15.30 Eshop +421 2 49 999 941
Kategórie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ LEKÁRNE BENU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ LEKÁRNE BENU

ČLÁNOK I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Obchodná spoločnosť BENU SK 77, s.r.o., so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 268, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 117614/B  je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni BENU – prevádzka nachádzajúca sa na Pribylinskej 2/A, 831 04 Bratislava (ďalej len „Kamenná lekáreň“) a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň BENU na doméne www.benulekaren.sk (ďalej len „internetová lekáreň“).

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne BENU (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovou lekárňou ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi. Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona o liekoch a vyhlášky o internetovom výdaji liekov. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete.

 

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej lekárne BENU, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.

 

Orgánom dozoru je:

 • pre doplnkový tovar internetovej lekárne: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru
 • pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
 • pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34
  O. Box 52c, 949 01 Nitra
 • pre kozmetiku a výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, SR, Ružinovská 8, 920 09 Bratislava
 • pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
 • pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát – SMI,Geologická 1, 821 06 Bratislava

 

ČLÁNOK II

DEFINÍCIE A SKRATKY

 

 • Zákon o liekoch- zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania lekárne a internetového výdaja;
 • Vyhláška o internetovom výdaji liekov – vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Internetová lekáreň– internetový výdaj liekov prevádzkovaný spoločnosťou BENU SK 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 268 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 117614/B na doméne benulekaren.sk v zmysle § 22 zákona o liekoch a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;
 • Kamenná lekáreň– je prevádzka verejnej lekárne BENU nachádzajúca sa na Pribylinskej 2/A, 831 04 Bratislava;
 • Predávajúci alebo prevádzkovateľ- spoločnosť BENU SK 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 268 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 117614/B;
 • Odberné miesto/miesta– vybrané prevádzkarne verejnej lekárne BENU, prevádzkované spoločnosťou:
 • BENU SK 1, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 471 328, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93409/B alebo
 • BENU SK 2, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 615 530, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 116275/B alebo
 • BENU SK 3, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 469 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93106/B alebo
 • BENU SK 4, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 494 816, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1344/B alebo
 • BENU SK 5, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45 604 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 65790/B alebo
 • BENU SK 6, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 506 865, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1358/B alebo
 • BENU SK 7, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 460 954, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93153/B alebo
 • BENU SK 8, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 48 197 947, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 105075/B alebo
 • BENU SK 9, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 521 392, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1375/B alebo
 • BENU SK 10, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 519 258, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1366/B alebo
 • BENU SK 11, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 522 691, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1373/B alebo
 • BENU SK 12, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 471 018, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93052/B alebo
 • BENU SK 13, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 507 781, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1360/B alebo
 • BENU SK 14, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 496 738, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1345/B alebo
 • BENU SK 15, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 470 640, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93201/B alebo
 • BENU SK 16, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 470 259, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93049/B alebo
 • BENU SK 17, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava IČO: 47 501 057, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1354/B alebo
 • BENU SK 18, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 451 696, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 92562/B alebo
 • BENU SK 19, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 496 665, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1346/B alebo
 • BENU SK 20, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 521 252, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sr, vl. č. 134503/B alebo
 • BENU SK 21, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 522 771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1374/B alebo
 • BENU SK 22, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 519 312, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sr, vl. č. 1370/B alebo
 • BENU SK 23, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 615 271, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 116329/B alebo
 • BENU SK 24, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 468 289, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93199/B alebo
 • BENU SK 25, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 496 584, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1349/B alebo
 • BENU SK 26, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 481 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 904/B alebo
 • BENU SK 27, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 732 251, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117591/B alebo
 • BENU SK 28, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 471 344, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93333/B alebo
 • BENU SK 29, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 470 569, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93410/B alebo
 • BENU SK 30, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 521 414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1369/B alebo
 • BENU SK 31, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 494 581, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1356/B alebo
 • BENU SK 32, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 468 351, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93215/B alebo
 • BENU SK 33, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 521 481, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1364/B alebo
 • BENU SK 34, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 502 592, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1365/B alebo
 • BENU SK 36, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 484 385, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 63536/B alebo
 • BENU SK 37, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 468 327, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93211/B alebo
 • BENU SK 38, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 468 327, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93211/B alebo
 • BENU SK 39, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 506 920, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1367/B alebo
 • BENU SK 40, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 459 247, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 92996/B alebo
 • BENU SK 41, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47469 471, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93112/B alebo
 • BENU SK 42, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 468 327, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93211/B alebo
 • BENU SK 43, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 470 615, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93112/B alebo
 • BENU SK 45, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 942 971, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 86048/B alebo
 • BENU SK 46, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 943 056, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 86050/B alebo
 • BENU SK 47, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 968 580, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 86758/ B alebo
 • BENU SK 48, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 969 659, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 87102/B alebo
 • BENU SK 50, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 969 594, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 86957/B alebo
 • BENU SK 51, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 969 438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 86973/B alebo
 • BENU SK 52, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 506 849, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 1361/B alebo
 • BENU SK 53, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 945 486, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 101074/B alebo
 • BENU SK 54, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 48 164 453, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 104239/B alebo
 • BENU SK 55, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 48 164 461, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 104211/B alebo
 • BENU SK 56, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 616 321, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 47672/B alebo
 • BENU SK 57, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 700 608, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 92495/B alebo
 • BENU SK 58, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 201 611, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 109958/B alebo
 • BENU SK 59, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 201 620, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 110079/B alebo
 • BENU SK 60, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 201 654, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 109731/B alebo
 • BENU SK 62, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 201 735, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 109868/B alebo
 • BENU SK 63, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 201 727, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 110136/B alebo
 • BENU SK 67, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 201 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 110282/B alebo
 • BENU SK 69, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 744 992, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117715/B alebo
 • BENU SK 70, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 742 124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117562/B alebo
 • BENU SK 71, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 742 183, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117608/B alebo
 • BENU SK 72, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 738 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117666/B alebo
 • BENU SK 73, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 738 828, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117609/B alebo
 • BENU SK 74, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 742 019, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117670/B alebo
 • BENU SK 75, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 738 542, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117671/B alebo
 • BENU SK 76, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 772, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117612/B alebo
 • BENU SK 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 268, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117614/B alebo
 • BENU SK 78, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 740 971, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117687/B alebo
 • BENU SK 79, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 740 920, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117669/B alebo
 • BENU SK 80, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 659, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117610/B alebo
 • BENU SK 81, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 738 534, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117668/B alebo
 • BENU SK 82, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 738 682, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117624/B alebo
 • BENU SK 83, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117667/B alebo
 • BENU SK 83, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117667/B alebo
 • BENU SK 84, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 739 522, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117626/B alebo
 • BENU SK 85, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 739 425, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117625/B alebo
 • BENU SK 86, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 877 944, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 134092/B alebo
 • BENU SK 87, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 940 484, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 133357/B alebo
 • BENU SK 88, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 842 644, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 133882/B alebo
 • BENU SK 89, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51 944 286, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 131670/B alebo
 • BENU SK 90, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51 947 421, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 131649/B alebo
 • BENU SK 92, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51 948 079, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 131651/B alebo
 • BENU SK 93, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51 944 065, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 131693/B

 

umiestnené na území Slovenskej republiky, majúce oprávnenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. V odbernom mieste (okrem osobného odberu v Kamennej lekárni) je možný iba osobný odber vopred objednaného a zaplateného tovaru, nie je možná priama platba (hotovostná alebo bezhotovostná) ani iné služby poskytované internetovou lekárňou, ktoré je oprávnená vykonávať iba Kamenná lekáreň. Reklamácia tovaru je možná osobnou formou iba v Kamennej lekárni, resp. využitím postupu podľa Reklamačného poriadku.

 • Kupujúci alebo zákazník– akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovej lekárne predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;
 • Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka– produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej lekárne, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment;
 • Kúpna cena– cena uvedená na stránke www.benulekaren.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné;
 • Súvisiace náklady – predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné)  a náklady súvisiace so zaplatením (=zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).
 • Zmluvné strany– predávajúci a kupujúci;
 • Bankový účet– je bankový účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ktorý patrí predávajúcemu;
 • Lieky– humánne a veterinárne lieky registrované v SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
 • Zdravotnícke pomôcky– zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotných pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny;
 • Doplnkový sortiment- kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov;
 • VOP– tieto Všeobecné obchodné podmienky pre nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetovej lekárne.
 • VOP Vernostného programu BENU– Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi Vernostný program  BENU , uverejnené na stránke www.benulekaren.sk

 

ČLÁNOK III

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 

 1. Kupujúci si objednáva tovar z internetovej lekárne na základe ponuky uvedenej na stránke www.benulekaren.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podľa § 22 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o liekoch môže predávajúci vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára.
 3. V prípade, že je kupujúci držiteľom vernostnej karty BENU a má záujem uplatniť si body za nákup v internetovej lekárni BENU, body za nákup mu budú na vernostnú kartu pripísané po registrácii a vytvorení zákazníckeho konta v internetovej lekárni BENU. Body, ktoré zákazník získa za jednotlivý nákup uskutočnený prostredníctvom internetovej lekárne BENU si môže kupujúci uplatniť vo forme zľavy pri nasledujúcom nákupe. Pravidlá účasti vo vernostnom programe BENU upravujú VOP vernostného programu BENU, ktoré sú dostupné na benulekaren.sk alebo v každej kamennej prevádzke verejnej lekárne BENU.
 4. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá objednávateľ.
 5. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
 6. Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.
 7. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace náklady (s výnimkou podľa Článku V, bod 7. týchto VOP). Objednávateľ zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znáša objednávateľ.
 8. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovej stránke internetovej lekárne.
 9. Podmienkou nákupu nie je registrácia na stránke internetovej lekárne a zriadenia zákazníckeho konta kupujúcim ani jeho registrácia vo vernostnom programe BENU.

 

ČLÁNOK IV

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady.
 2. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke  www.benulekaren.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetovú lekáreň, nie pre Kamennú lekáreň.
 3. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti (na dobierku) pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru podľa týchto VOP.
 6. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • bezhotovostne - bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho alebo prostredníctvom CardPay pred odovzdaním tovaru. Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia potvrdenia od predávajúceho o  akceptácii objednávky. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy.
 • hotovostne - na dobierku, prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra pri prevzatí tovaru alebo hotovostne - priamou platbou v Kamennej lekárni BENU, Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava; priamu platbu nie je možné uskutočniť v ostatných lekárňach BENU, ktoré plnia výlučne funkciu odberného miesta.
 • iným spôsobom, ak je tak upravené v sekcii DOPRAVA A PLATBA na www.benulekaren.sk.
 1. Ku kúpnej cene budú pripočítané Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.
 2. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad.
 4. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.
 5. Podrobné podmienky platby nájdete na  benulekaren.sk v sekcii DOPRAVA a PLATBA.

 

ČLÁNOK V

DODACIE PODMIENKY

 

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári) alebo bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste zvolenom kupujúcim v objednávke (ak kupujúci odberné miesto nezvolí, nebude objektívne možné tovar takýmto spôsobom doručiť). V prípade osobného odberu tovaru v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste. Odberná lehota tovaru pre osobné vyzdvihnutie je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (ďalej len „odberná lehota“). Presný zoznam odberných miest, na ktorých je možný osobný odber je uverejnený na internetovej stránke  benulekaren.sk a bude kupujúcemu ponúknutý aj priamo v nákupnom košíku v prípade, že volí osobný odber.
 2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.
  • Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil hotovostnú platbu (dobierka), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky predávajúcim.
  • Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil bezhotovostnú platbu (bankový prevod, karta), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.
  • Ak predávajúci nemá tovar na sklade, vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 5 pracovných dní (víkend sa nepočíta). Výnimkou je prípad, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu a v tejto lehote ešte nie je zaplatená kúpna cena. V takomto prípade predávajúci odošle tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar, ak už medzitým predávajúci neodstúpil od zmluvy.

Dodacia lehota a dodacie podmienky kuriéra Slovak Parcel Service (UPS) je jeden pracovný deň odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie pre kupujúceho.

Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke www.benulekaren.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako podľa bodu 2. tohto článku V týchto VOP; v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne.

 1. V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o  náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.
 2. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho bodu 5, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 3. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi alebo ich pri osobnom odbere oznámiť zamestnancovi odberného miesta/Kamennej lekárne, kde si tovar vyzdvihuje; ak tovar preberá iná osoba ako kupujúci, má sa za to, že táto osoba je na tieto úkony kupujúcim splnomocnená a oprávnená.
 4. V každom balíku je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
 5. Pri objednávke nad 30,- € vrátane DPH si predávajúci nebude účtovať náklady na doručenie; to neplatí o oplatku za spôsob platby na dobierku, ktorý sa pri tomto kupujúcom zvolenom spôsobe platby účtuje vždy a je uvedený na benulekaren.sk v sekcii DOPRAVA A PLATBA. Žiadne náklady na doručenie nebude predávajúci účtovať ani pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste.
 6. Pri osobnom odbere tovaru v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od osoby preberajúcej tovar vyžiadať aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať.V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť.
 7. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.
 8. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na čísle +421 2 49 999 941 alebo e-mailom u predávajúceho na podpora@benulekaren.sk.
 9. Presné podmienky prepravy a Súvisiace náklady sú uvedené na  www.benulekaren.sk v sekcii  DOPRAVA A PLATBA.

 

ČLÁNOK VI

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 

Reklamačné podmienky a možnosti vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok sa v dôsledku platnej legislatívy na úseku liekov môžu odlišovať od podmienok pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie v prípade nákupu doplnkového sortimentu.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu pri doplnkovom sortimente (§ 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku):
  • Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment (napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, detská výživa a pod.) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  • Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v Kamennej lekárni počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu: podpora@benulekaren.sk alebo písomne na adresu Kamennej lekárne (lekáreň BENU, Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava) alebo sídla spoločnosti (BENU SK 77, s.r.o., Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava). Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke benulekaren.sk v sekcii „Reklamácie a sťažnosti“, resp. formulár, ktorý mu zaslal predávajúci spolu s akceptáciou objednávky alebo so zásielkou. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 2. Reklamáciu liekov a zdravotníckych pomôcok/odstúpenie od kúpnej zmluvy upravuje čl. VII týchto VOP a REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE.
 3. Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v  REKLAMAČNOM PORIADKU INTERNETOVEJ LEKÁRNE.
 5. V prípade, že sa jedná od odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej boli kupujúcemu pripísané body na vernostnú kartu BENU, tieto body budú predávajúcim stornované.

 

ČLÁNOK VII

OSOBITNÉ USTANOVENIE PRE VRÁTENIE LIEKU ALEBO ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

 

 1. Kupujúci môže  vrátiť LIEK, ak zásielka obsahuje 
 2. a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný, 
 3. b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný, 
 4. c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 5. d) poškodený vnútorný obal lieku, 
 6. e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch, 
 7. f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 8. Kupujúci môže vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje 
 9. a) poškodenú zdravotnícku pomôcku, 
 10. b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný, 
 11. c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie, 
 12. d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, 
 13. e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 14. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto Článku VII týchto VOP do siedmich (7) dní od ich prevzatia kupujúcim s tým, že na ich vrátenie kupujúci môže použiť Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky zverejnený na webovej stránke benulekaren.sk v sekcii „Reklamácie a sťažnosti“, a to nasledovným spôsobom:
  1. odovzdaním lieku / zdravotníckej pomôcky v Kamennej lekárni (lekáreň BENU, Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava) počas prevádzkovej doby; alebo
  2. zaslaním poštovej zásielky na adresu Kamennej lekárne (lekáreň BENU, Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava) alebo sídla spoločnosti (BENU SK 77, s.r.o., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava). Zásielka musí obsahovať vrátený liek / zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia liek / zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia.
 15. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.
 16. Ak ide o liek / zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov podľa bodov 1. a 2. tohto Článku VII VOP, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia lieku / zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 17. Ak sa nejedná o vrátenie lieku / zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov  uvedených v bode 1. resp. 2.  tohto článku (t. j. § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z.); je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar. Ak bolo vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky  uskutočnené z dôvodov uvedených v bodoch 1. resp. 2. tohto článku, vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku/ zdravotníckej pomôcke.

 

ČLÁNOK VIII

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť BENU SK 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 741 268 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 117614/B.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Poštou na adrese: BENU 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava

E-mailom: dpo@phoenix.sk; zodpovedná osoba: Denisa Nagyová

 1. Predávajúci informuje Kupujúceho, že jeho osobné údaje budú spracúvať nasledujúci sprostredkovatelia:
  • BENU Slovensko, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 920 670, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vl. č. 6030/B,
  • jednotlivé dcérske spoločnosti BENU, ktoré poskytujú službu osobného odberu tovaru, uvedené v článku II týchto VOP (odberné miesto/miesta),
  • Webglobe – Yegon, s.r.o. so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36 306 444, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 59027/B,
  • Riešenia, spol. s r.o., so sídlom Mestská 10, 831 03 Bratislava, IČO: 35 948 345, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 37036/B.
 2. Osobné údaje kupujúceho predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontakt, bankové spojenie, hodnota objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia), spracúva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je kupujúci zmluvnou stranou. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je teda ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ale tiež § 4 ods. 2 písm. b) a nasl. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, definujúci osobné údaje, ktoré je objednávateľ (teda kupujúci) povinný v prípade internetovej objednávky uviesť. Bez spracovávania osobných údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu realizovať. Účtovné doklady evidujeme a uchovávame pre účely plnenia našich povinností podľa právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov.
 3. Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetovej lekárne, odstúpenia od zmluvy a účtovnej evidencie obchodných prípadov. Vaše osobné údaje využívame v procese vybavovania Vašej objednávky aj na komunikáciu s Vami (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod).
 4. Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie objednávky, dodanie tovaru a splnenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy (napr. trvanie záručnej doby,  čas potrebný na vybavenie prípadnej reklamácie a pod.). Ak sa jedná o účtovné dokumenty, právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.
 5. Prevádzkovateľ umožňuje kupujúcemu dobrovoľne si vytvoriť zákaznícke konto, ktoré slúži kupujúcemu pre uľahčenie jeho nákupu a prípadného budúceho nákupu v internetovej lekárni (ďalej len „registrácia“). Nakoľko registrácia nie je povinná a nie je nevyhnutná ani na zadanie objednávky, právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas vyjadrí kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári. V zákazníckom konte sú spracovávané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, heslo, číslo vernostnej karty BENU (ak ho kupujúci zadal – nepovinný údaj), údaje o realizovaných nákupoch (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia, hodnota nákupu, uplatnenie zliav, vernostnej karty). Dotknutá osoba môže svoje zákaznícke konto kedykoľvek zrušiť, alebo zaslať odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov na BENU 77, s.r.o. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na: podpora@benulekaren.sk.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (kuriér, pošta, banka a pod.). Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani osobné údaje nezverejňuje.
 7. Kupujúci, ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

 

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

 

 

ČLÁNOK IX

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva  a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 2. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na podpora@benulekaren.sk.

 

 

ČLÁNOK 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Prílohou týchto VOP je aj REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE BENU, ktorý je zverejnený na benulekaren.sk v Sekcii „ Reklamácie a sťažnosti“.
 2. Kupujúci  odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil v znení, v akom boli uverejnené na internetovej stránke benulekaren.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho benulekaren.sk, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t.j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).

 

 

Prepáčte, aktuálne máme skladom dostupných max. :productStock ks. Ak si chcete objednať viac kusov, kontaktujte nás na podpora@benulekaren.sk